Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (w CEIDG) może być zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności.

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu, w tym m.in. ustawa Prawo przedsiębiorców. Na mocy tego aktu osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może być zwolniona z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia.

W przypadku gdy dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli natomiast przedsiębiorca rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca kalendarzowego, tego miesiąca nie wlicza do okresu trwania ulgi na start.

W przypadku tej ulgi muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, tj. wymóg podjęcia działalności po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Ponadto podjęta działalność nie może być wykonywana przez przedsiębiorcę na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał on w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

Po rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca korzystający z ulgi na start powinien jednak dokonać zgłoszenia w ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Ulga na start nie obejmuje bowiem tego ubezpieczenia. Jako kod tytułu ubezpieczenia – jak informuje ZUS na stronie internetowej www.zus.pl – osoba korzystająca z ulgi na start powinna podać 05 40.